ราชกิจจาฯ ประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริม”ธุรกิจเอสเอ็มอี” ปี 2566 มีผลวันนี้

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ราชกิจจาฯ ประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของประเทศ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเพื่อให้แผนดังกล่าวสามารถ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงออกประกาศไว้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง ใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี